Pomiń i przejdź do treści

Zakres obsługi

FINANSOWO-KSIĘGOWA

Jednostki obsługiwane: PP 1, PP 3, SP 1, SP 5, ZSP 1, ZS 2, ZSP 3, ZSP 4, Miejski Żłobek Nr 1, NOSiR

W zakresie świadczenia obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej w jednostkach obsługiwanych Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:

1) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych;

2) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;

3) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami;

4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;

5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przedkładaniu ich odpowiednim organom;

6) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych;

7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;

8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych;

9) prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach księgowych na podstawie dokumentów przekazanych przez jednostki obsługiwane (księgi inwentarzowe prowadzone będą w jednostkach obsługiwanych);

10) rozliczanie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury sporządzonego i wycenionego przez jednostki obsługiwane;

11) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych;

12) weryfikacja należności (windykacja należności prowadzona jest po stronie jednostki obsługiwanej).

KADROWA

Jednostki obsługiwane: PP 1, PP 3, OPS

W zakresie świadczenia obsługi kadrowej w jednostkach obsługiwanych Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:

1) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) prowadzenie spraw osobowych pracowników jednostek;

3) przygotowywanie dokumentacji związanej z wynagrodzeniem pracowników jednostek;

4) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników jednostek;

5) prowadzenie dokumentacji w zakresie ryczałtów samochodowych pracowników jednostek;

6) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska w jednostkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem służby przygotowawczej oraz egzaminu kończącego tę służbę dla nowozatrudnionych pracowników jednostek;

8) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i innych wynikających z przepisów.

INFORMATYCZNA

Jednostki obsługiwane PP 1, PP 3, SP 1, SP 5, ZSP 1, ZS 2, ZSP 3, ZSP 4, Miejski Żłobek Nr 1, NOSiR, OPS, Urząd Miejski

W zakresie świadczenia obsługi informatycznej w jednostkach obsługiwanych, z wyłączeniem sprzętu przeznaczonego do dydaktyki, Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:

1) zapewnienie prawidłowego działania systemów i infrastruktury informatycznej;

2) administrowanie systemami i infrastrukturą informatyczną;

3) zapewnienie zgodnego z warunkami umów, licencji, gwarancji nadzoru nad eksploatacją systemów i infrastruktury teleinformatycznej;

4) zapewnienie wsparcia technicznego dla końcowych użytkowników;

5) prowadzenie nadzoru nad zachowaniem spójności i interoperacyjności systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej wdrażanej i eksploatowanej przez jednostki obsługiwane;

6) współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy wdrażaniu i aktualizowaniu procedur bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i infrastruktury informatycznej;

7) projektowanie i rozbudowę usług informatycznych;

8) współpracę z jednostkami obsługiwanymi przy:

a) wdrażaniu nowych systemów informatycznych,

b) zamawianiu urządzeń,

c) uruchamianiu usług informatycznych.

OŚWIATOWA

Wykonywanie zadań zleconych przez organy gminy, a w szczególności:
1) opracowywanie zbiorczych analiz finansowo-księgowych na zlecenie Burmistrza;
2) analiza skutków finansowych zmian wprowadzanych w arkuszach organizacji publicznych placówek oświatowych;
3) obsługa baz danych oświatowych, w tym m.in. weryfikacjach danych wprowadzonych do SIO;
4) obsługa ewidencji szkół oraz placówek niepublicznych (wpisy, zmiany, wykreślenia, wydawanie decyzji i zaświadczeń);
5) obsługa spraw związanych z wpisem do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
6) obsługa w zakresie spełnienia obowiązku nauki i egzekwowania tego obowiązku;
7) prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół dzieci niepełnosprawnych;
8) monitoring oraz przygotowywanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
9) sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;
10) monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego oraz sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie;
11) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
12) obsługa, monitoring i wypłata dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych;
13) obsługa dotacji dla placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i placówek niepublicznych, rozliczeń międzygminnych oraz obsługa finansowo-księgowa w zakresie wypłaty dotacji;
14) prowadzenie z upoważnienia Burmistrza kontroli wykorzystania dotacji przyznanych placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki;
15) prowadzenie z upoważnienia Burmistrza kontroli finansowo-administracyjnej jednostek obsługiwanych w zakresie finansowo-księgowym.