Pomiń i przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Mariusz Ziółkowski
 • E-mail: sekretariat@ncuw.pl
 • Telefon: 225122322

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
 • Adres: ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
 • E-mail:
 • Telefon: 225122111

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wejście do budynku zaopatrzone w pochylnię. Drzwi bez mechanizmu automatycznego otwierania drzwi.

Budynek nie posiada windy. Bezpośrednio na parterze budynku znajduje się punkt podawczy wyposażony w mobilną pętlę indukcyjną. Dla osób niepełnosprawnych możliwa jest obsługa na parterze budynku. (sala ślubów Urzędu Stanu Cywilnego).

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduję się bezpośrednio przed budynkiem.

W budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim nie ma pętli indukcyjnych.

Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku Urzędu Miejskiego nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem projektu wykonawczego, adaptacji parteru budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby utworzenia sali obsługi mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych oraz osób ze szczególnymi potrzebami.