Pomiń i przejdź do treści

Obsługa oświatowa

Wykonywanie zadań zleconych przez organy gminy, a w szczególności:
1) opracowywanie zbiorczych analiz finansowo-księgowych na zlecenie Burmistrza;
2) analiza skutków finansowych zmian wprowadzanych w arkuszach organizacji publicznych placówek oświatowych;
3) obsługa baz danych oświatowych, w tym m.in. weryfikacjach danych wprowadzonych do SIO;
4) obsługa ewidencji szkół oraz placówek niepublicznych (wpisy, zmiany, wykreślenia, wydawanie decyzji i zaświadczeń);
5) obsługa spraw związanych z wpisem do rejestru żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów w rozumieniu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3;
6) obsługa w zakresie spełnienia obowiązku nauki i egzekwowania tego obowiązku;
7) prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół dzieci niepełnosprawnych;
8) monitoring oraz przygotowywanie sprawozdań z rządowych programów realizowanych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki;
9) sporządzanie corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych;
10) monitorowanie wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych grupach awansu zawodowego oraz sporządzanie informacji i sprawozdań w tym zakresie;
11) współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
12) obsługa, monitoring i wypłata dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych;
13) obsługa dotacji dla placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i placówek niepublicznych, rozliczeń międzygminnych oraz obsługa finansowo-księgowa w zakresie wypłaty dotacji;
14) prowadzenie z upoważnienia Burmistrza kontroli wykorzystania dotacji przyznanych placówkom niepublicznym i publicznym prowadzonym przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki;
15) prowadzenie z upoważnienia Burmistrza kontroli finansowo-administracyjnej jednostek obsługiwanych w zakresie finansowo-księgowym.