Pomiń i przejdź do treści

Obsługa finansowo-księgowa

W zakresie świadczenia obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej w jednostkach obsługiwanych Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych jest odpowiedzialne za:
1) prowadzenie rachunkowości jednostek obsługiwanych;
2) prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek obsługiwanych;
3) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami;
4) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych;
5) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przedkładaniu ich odpowiednim organom;
6) przygotowywanie na potrzeby kierowników jednostek obsługiwanych dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania przez nich projektów planów finansowych oraz zmiany zatwierdzonych planów finansowych;
7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych;
8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych;
9) prowadzenie ewidencji środków trwałych na kontach księgowych na podstawie dokumentów przekazanych przez jednostki obsługiwane (księgi inwentarzowe prowadzone będą w jednostkach obsługiwanych);
10) rozliczanie inwentaryzacji na podstawie spisu z natury sporządzonego i wycenionego przez jednostki obsługiwane;
11) nadzór nad racjonalną, celową i terminową realizacją wydatków jednostek obsługiwanych;
12) weryfikacja należności (windykacja należności prowadzona jest po stronie jednostki obsługiwanej).